دانلود اپلیکیشن:

قیمت کل: تومان متری: تومان رهن: تومان اجاره: تومان

ملک های مشابه
کلنگی 50 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
19
کلنگی 50 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,700,000,000 تومان
 • ---
 • ۵۰ متر
آپارتمان 62 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
آپارتمان 62 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,550,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۲ متر
آپارتمان 100 متری در ۲۰ متری
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
آپارتمان 100 متری در ۲۰ متری
قیمت کل: 2,600,000,000 تومان
 • ---
 • ۱۰۰ متر
آپارتمان 64 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
6
آپارتمان 64 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,500,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۴ متر
آپارتمان 75 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
آپارتمان 75 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,200,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۵ متر
آپارتمان 125 متری در ربذه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
آپارتمان 125 متری در ربذه شمالی
قیمت کل: 4,375,000,000 تومان
 • ---
 • ۱۲۵ متر
آپارتمان 65 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
آپارتمان 65 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,650,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۵ متر
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
6
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,050,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۲ متر
آپارتمان 144 متری در افسریه جنوبی
پیش فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
0
آپارتمان 144 متری در افسریه جنوبی
 • 3 خواب
 • ۱۴۴ متر
آپارتمان 75 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین احمدی
حسین احمدی 09127272360
0
آپارتمان 75 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,200,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۵ متر
آپارتمان 75 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین احمدی
حسین احمدی 09127272360
0
آپارتمان 75 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,900,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۵ متر
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین احمدی
حسین احمدی 09127272360
0
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,250,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۲ متر
آپارتمان 50 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین احمدی
حسین احمدی 09127272360
0
آپارتمان 50 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 750,000,000 تومان
 • ---
 • ۵۰ متر
آپارتمان 66 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
0
آپارتمان 66 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,500,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۶ متر
آپارتمان 73 متری در افسریه
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
6
آپارتمان 73 متری در افسریه
قیمت کل: 1,050,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۳ متر
آپارتمان 73 متری در افسریه
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
8
آپارتمان 73 متری در افسریه
قیمت کل: 76,650,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۳ متر
آپارتمان 74 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین احمدی
حسین احمدی 09127272360
0
آپارتمان 74 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,600,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۴ متر
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین احمدی
حسین احمدی 09127272360
0
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,700,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۲ متر
آپارتمان 68 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین احمدی
حسین احمدی 09127272360
0
آپارتمان 68 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,100,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۸ متر
آپارتمان 64 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین احمدی
حسین احمدی 09127272360
1
آپارتمان 64 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,200,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۴ متر
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین احمدی
حسین احمدی 09127272360
1
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,550,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۲ متر