دانلود اپلیکیشن:

فروش آپارتمان

افسریه شمالی قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 75 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
آپارتمان 75 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,200,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۵ متر
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
6
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,050,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۲ متر
آپارتمان 75 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین احمدی
حسین احمدی 09127272360
0
آپارتمان 75 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,200,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۵ متر
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین احمدی
حسین احمدی 09127272360
0
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,250,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۲ متر
آپارتمان 68 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین احمدی
حسین احمدی 09127272360
0
آپارتمان 68 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,100,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۸ متر
آپارتمان 64 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین احمدی
حسین احمدی 09127272360
1
آپارتمان 64 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,200,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۴ متر
آپارتمان 67 متری در افسریه
فروش
حسین احمدی
حسین احمدی 09127272360
0
آپارتمان 67 متری در افسریه
قیمت کل: 1,400,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۷ متر
آپارتمان 74 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
0
آپارتمان 74 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,400,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۴ متر
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
0
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,300,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۲ متر
آپارتمان 82 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
آپارتمان 82 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,300,000,000 تومان
 • ---
 • ۸۲ متر
آپارتمان 69 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
7
آپارتمان 69 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,380,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۹ متر
آپارتمان 63 متری در افسریه
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
3
آپارتمان 63 متری در افسریه
قیمت کل: 1,400,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۳ متر