دانلود اپلیکیشن:

فروش آپارتمان

افسریه شمالی قیمت کل: ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 62 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
آپارتمان 62 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,550,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۲ متر
آپارتمان 64 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
6
آپارتمان 64 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,500,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۴ متر
آپارتمان 65 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
آپارتمان 65 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,650,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۵ متر
آپارتمان 66 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
0
آپارتمان 66 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,500,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۶ متر
آپارتمان 74 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین احمدی
حسین احمدی 09127272360
0
آپارتمان 74 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,600,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۴ متر
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین احمدی
حسین احمدی 09127272360
0
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,700,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۲ متر
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین احمدی
حسین احمدی 09127272360
1
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,550,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۲ متر
آپارتمان 67 متری در افسریه
فروش
حسین احمدی
حسین احمدی 09127272360
0
آپارتمان 67 متری در افسریه
قیمت کل: 1,400,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۷ متر
آپارتمان 64 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
6
آپارتمان 64 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,480,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۴ متر
آپارتمان 74 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
0
آپارتمان 74 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,400,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۴ متر
آپارتمان 75 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
16
آپارتمان 75 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,580,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۵ متر
آپارتمان 64 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
9
آپارتمان 64 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,500,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۴ متر
آپارتمان 69 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
7
آپارتمان 69 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,380,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۹ متر
آپارتمان 71 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
7
آپارتمان 71 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,430,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۱ متر
آپارتمان 65 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
آپارتمان 65 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,550,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۵ متر
آپارتمان 65 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
7
آپارتمان 65 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,700,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۵ متر
آپارتمان 65 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
16
آپارتمان 65 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,550,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۵ متر
آپارتمان 65 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
0
آپارتمان 65 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,750,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۵ متر
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
0
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,660,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۲ متر
آپارتمان 63 متری در افسریه
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
3
آپارتمان 63 متری در افسریه
قیمت کل: 1,400,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۳ متر
آپارتمان 63 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
4
آپارتمان 63 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,500,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۳ متر