دانلود اپلیکیشن:

50 نتیجه یافت شد

کلنگی 120 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
کلنگی 120 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 3,900,000,000 تومان
 • ---
 • ۱۲۰ متر
کلنگی 50 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
19
کلنگی 50 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,700,000,000 تومان
 • ---
 • ۵۰ متر
آپارتمان 62 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
آپارتمان 62 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,550,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۲ متر
آپارتمان 100 متری در ۲۰ متری
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
آپارتمان 100 متری در ۲۰ متری
قیمت کل: 2,600,000,000 تومان
 • ---
 • ۱۰۰ متر
آپارتمان 64 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
6
آپارتمان 64 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,500,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۴ متر
آپارتمان 75 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
آپارتمان 75 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,200,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۵ متر
آپارتمان 125 متری در ربذه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
آپارتمان 125 متری در ربذه شمالی
قیمت کل: 4,375,000,000 تومان
 • ---
 • ۱۲۵ متر
آپارتمان 65 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
آپارتمان 65 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,650,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۵ متر
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
6
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,050,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۲ متر
آپارتمان 144 متری در افسریه جنوبی
پیش فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
0
آپارتمان 144 متری در افسریه جنوبی
 • 3 خواب
 • ۱۴۴ متر
آپارتمان 75 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین احمدی
حسین احمدی 09127272360
0
آپارتمان 75 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,200,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۵ متر
آپارتمان 75 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین احمدی
حسین احمدی 09127272360
0
آپارتمان 75 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,900,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۵ متر
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین احمدی
حسین احمدی 09127272360
0
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,250,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۲ متر
آپارتمان 50 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
3
آپارتمان 50 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 750,000,000 تومان
 • ---
 • ۵۰ متر
آپارتمان 66 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
0
آپارتمان 66 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,500,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۶ متر
آپارتمان 73 متری در افسریه
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
6
آپارتمان 73 متری در افسریه
قیمت کل: 950,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۳ متر
آپارتمان 73 متری در افسریه
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
8
آپارتمان 73 متری در افسریه
قیمت کل: 76,650,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۳ متر
آپارتمان 74 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین احمدی
حسین احمدی 09127272360
0
آپارتمان 74 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,600,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۴ متر
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین احمدی
حسین احمدی 09127272360
0
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,700,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۲ متر
آپارتمان 68 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین احمدی
حسین احمدی 09127272360
0
آپارتمان 68 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,100,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۸ متر
آپارتمان 64 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین احمدی
حسین احمدی 09127272360
1
آپارتمان 64 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,200,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۴ متر
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین احمدی
حسین احمدی 09127272360
1
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,550,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۲ متر
کلنگی 120 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین احمدی
حسین احمدی 09127272360
0
کلنگی 120 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 4,800,000,000 تومان
 • ---
 • ۱۲۰ متر
کلنگی 120 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین احمدی
حسین احمدی 09127272360
1
کلنگی 120 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 4,800,000,000 تومان
 • ---
 • ۱۲۰ متر
آپارتمان 67 متری در افسریه
فروش
حسین احمدی
حسین احمدی 09127272360
0
آپارتمان 67 متری در افسریه
قیمت کل: 1,400,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۷ متر
آپارتمان 68 متری در افسریه شمالی
پیش فروش
حسین احمدی
حسین احمدی 09127272360
1
آپارتمان 68 متری در افسریه شمالی
 • 2 خواب
 • ۶۸ متر
مغازه 18 متری در ۲۰ متری
فروش
حسین احمدی
حسین احمدی 09127272360
0
مغازه 18 متری در ۲۰ متری
قیمت کل: 10,000,000,000 تومان
 • ---
 • ۱۸ متر
آپارتمان 64 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
6
آپارتمان 64 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,480,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۴ متر
آپارتمان 105 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
0
آپارتمان 105 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 2,300,000,000 تومان
 • ---
 • ۱۰۵ متر
آپارتمان 74 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
0
آپارتمان 74 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,400,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۴ متر
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
0
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,300,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۲ متر
کلنگی 120 متری در اسلام آباد
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
0
کلنگی 120 متری در اسلام آباد
قیمت کل: 3,200,000,000 تومان
 • ---
 • ۱۲۰ متر
آپارتمان 75 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
16
آپارتمان 75 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,580,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۵ متر
آپارتمان 135 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
19
آپارتمان 135 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 2,800,000,000 تومان
 • ---
 • ۱۳۵ متر
کلنگی 120 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
2
کلنگی 120 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 4,700,000,000 تومان
 • ---
 • ۱۲۰ متر
کلنگی 120 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
کلنگی 120 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 5,000,000,000 تومان
 • ---
 • ۱۲۰ متر
کلنگی 120 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
کلنگی 120 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 5,000,000,000 تومان
 • ---
 • ۱۲۰ متر
آپارتمان 70 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
8
آپارتمان 70 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 2,100,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۰ متر
آپارتمان 92 متری در اسلام آباد
فروش
امیر رحمانی
امیر رحمانی 09194860153
1
آپارتمان 92 متری در اسلام آباد
قیمت کل: 2,000,000,000 تومان
 • ---
 • ۹۲ متر
کلنگی 120 متری در افسریه جنوبی
فروش
امیر رحمانی
امیر رحمانی 09194860153
1
کلنگی 120 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 4,500,000,000 تومان
 • ---
 • ۱۲۰ متر
آپارتمان 50 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
15
آپارتمان 50 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 900,000,000 تومان
 • ---
 • ۵۰ متر
آپارتمان 64 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
9
آپارتمان 64 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,500,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۴ متر
آپارتمان 82 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
آپارتمان 82 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,300,000,000 تومان
 • ---
 • ۸۲ متر
کلنگی 120 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
0
کلنگی 120 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 4,500,000,000 تومان
 • ---
 • ۱۲۰ متر
آپارتمان 95 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
آپارتمان 95 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,425,000,000 تومان
 • ---
 • ۹۵ متر
آپارتمان 69 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
7
آپارتمان 69 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,380,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۹ متر
آپارتمان 71 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
7
آپارتمان 71 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,430,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۱ متر
آپارتمان 65 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
آپارتمان 65 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,550,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۵ متر
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
2
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,800,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۲ متر
آپارتمان 107 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
12
آپارتمان 107 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 2,100,000,000 تومان
 • ---
 • ۱۰۷ متر