دانلود اپلیکیشن:

50 نتیجه یافت شد

کلنگی 120 متری در اسلام آباد
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
0
کلنگی 120 متری در اسلام آباد
قیمت کل: 3,200,000,000 تومان
 • ---
 • ۱۲۰ متر
آپارتمان 64 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
8
آپارتمان 64 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,600,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۴ متر
آپارتمان 68 متری در اسلام آباد
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
17
آپارتمان 68 متری در اسلام آباد
قیمت کل: 1,500,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۸ متر
آپارتمان 74 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
آپارتمان 74 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,400,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۴ متر
آپارتمان 73 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
آپارتمان 73 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,150,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۳ متر
آپارتمان 75 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
16
آپارتمان 75 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,580,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۵ متر
آپارتمان 135 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
19
آپارتمان 135 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 2,800,000,000 تومان
 • ---
 • ۱۳۵ متر
کلنگی 120 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
2
کلنگی 120 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 4,700,000,000 تومان
 • ---
 • ۱۲۰ متر
کلنگی 120 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
کلنگی 120 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 5,000,000,000 تومان
 • ---
 • ۱۲۰ متر
کلنگی 120 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
کلنگی 120 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 5,000,000,000 تومان
 • ---
 • ۱۲۰ متر
آپارتمان 70 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
8
آپارتمان 70 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 2,100,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۰ متر
آپارتمان 69 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
آپارتمان 69 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,500,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۹ متر
آپارتمان 70 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
10
آپارتمان 70 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,550,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۰ متر
آپارتمان 96 متری در افسریه جنوبی
فروش
امیر رحمانی
امیر رحمانی 09194860153
0
آپارتمان 96 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,600,000,000 تومان
 • ---
 • ۹۶ متر
آپارتمان 92 متری در اسلام آباد
فروش
امیر رحمانی
امیر رحمانی 09194860153
1
آپارتمان 92 متری در اسلام آباد
قیمت کل: 2,000,000,000 تومان
 • ---
 • ۹۲ متر
کلنگی 120 متری در افسریه جنوبی
فروش
امیر رحمانی
امیر رحمانی 09194860153
1
کلنگی 120 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 4,500,000,000 تومان
 • ---
 • ۱۲۰ متر
آپارتمان 50 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
15
آپارتمان 50 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 900,000,000 تومان
 • ---
 • ۵۰ متر
آپارتمان 64 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
9
آپارتمان 64 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,500,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۴ متر
آپارتمان 72 متری در خیابان ۳۶ - ۰۱
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
آپارتمان 72 متری در خیابان ۳۶ - ۰۱
قیمت کل: 1,750,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۲ متر
آپارتمان 82 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
آپارتمان 82 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,300,000,000 تومان
 • ---
 • ۸۲ متر
کلنگی 120 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
0
کلنگی 120 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 4,500,000,000 تومان
 • ---
 • ۱۲۰ متر
آپارتمان 95 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
آپارتمان 95 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,425,000,000 تومان
 • ---
 • ۹۵ متر
آپارتمان 69 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
7
آپارتمان 69 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,550,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۹ متر
آپارتمان 71 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
7
آپارتمان 71 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,430,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۱ متر
آپارتمان 115 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
آپارتمان 115 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 2,650,000,000 تومان
 • ---
 • ۱۱۵ متر
آپارتمان 65 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
آپارتمان 65 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,550,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۵ متر
آپارتمان 68 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
10
آپارتمان 68 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,600,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۸ متر
آپارتمان 68 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
آپارتمان 68 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,750,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۸ متر
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
2
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,800,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۲ متر
آپارتمان 107 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
12
آپارتمان 107 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 2,350,000,000 تومان
 • ---
 • ۱۰۷ متر
آپارتمان 63 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
3
آپارتمان 63 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,750,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۳ متر
آپارتمان 83 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
2
آپارتمان 83 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,650,000,000 تومان
 • ---
 • ۸۳ متر
آپارتمان 65 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
7
آپارتمان 65 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,700,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۵ متر
آپارتمان 65 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
16
آپارتمان 65 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,550,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۵ متر
آپارتمان 64 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
5
آپارتمان 64 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 2,000,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۴ متر
آپارتمان 65 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
0
آپارتمان 65 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,750,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۵ متر
آپارتمان 65 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
0
آپارتمان 65 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,950,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۵ متر
آپارتمان 70 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
0
آپارتمان 70 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,800,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۰ متر
آپارتمان 146 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
14
آپارتمان 146 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 3,000,000,000 تومان
 • ---
 • ۱۴۶ متر
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
0
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,660,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۲ متر
آپارتمان 145 متری در اسلام آباد
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
0
آپارتمان 145 متری در اسلام آباد
قیمت کل: 2,300,000,000 تومان
 • ---
 • ۱۴۵ متر
آپارتمان 64 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
0
آپارتمان 64 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,600,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۴ متر
آپارتمان 63 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
0
آپارتمان 63 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 6,600,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۳ متر
آپارتمان 114 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
10
آپارتمان 114 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 2,200,000,000 تومان
 • ---
 • ۱۱۴ متر
آپارتمان 63 متری در افسریه
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
3
آپارتمان 63 متری در افسریه
قیمت کل: 1,400,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۳ متر
مستغلات 63 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
مستغلات 63 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,400,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۳ متر
آپارتمان 63 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
4
آپارتمان 63 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,500,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۳ متر
آپارتمان 95 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
آپارتمان 95 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 2,300,000,000 تومان
 • ---
 • ۹۵ متر
آپارتمان 65 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
2
آپارتمان 65 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,550,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۵ متر
خانه حیاط دار 120 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
خانه حیاط دار 120 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 5,500,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۲۰ متر